Košík

Název Typ Cena Počet Cena celkem
 
Celkem 0.00

Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.detoxy.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech www.detoxy.cz a www.dobreoci.cz. Provozovatelem obchodu je:

Tomáš Brouček

Milčice 13, 387 16 Kraselov
vznik živnostenského oprávnění: 27.10.2009, vydán na dobu neurčitou

IČO: 76 40 31 22

DIČ: CZ6803150816
Bankovní spojení: 2600075638/2010

Provozovna se nachází na adrese:

OC Maxim, 3. patro
Bezděkovská 30
386 01 Strakonice

Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Tomáš Brouček (dále jen „prodávající“), a kupujícího, kterým se rozumí kupující – spotřebitel a podnikatel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2) VYMEZENÍ POJMŮ

Kupní smlouva - smlouva kupní ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku včetně smlouvy kupní uzavřené se spotřebitelem.
Podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Jedná se o osobu, která přímo nebo prostřednictvím jiných osob dodává spotřebitelům výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Pro kupujícího spotřebitele a podnikatele je používán souhrnný termín „kupující“.
Kupující - spotřebitel (nebo jen spotřebitel) - každý zákazník internetového obchodu, který je fyzickou osobou a mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel.
Všeobecné obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uvedené v tomto dokumentu.
Služby – kurzy, semináře, přednášky a konzultace nabízené prostřednictvím internetových obchodů www.detoxy.cz a www.dobreoci.cz.

3) KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Zboží kupující nakupuje v tzv. "webshopu" prostřednictvím sekce “E-shop” na stránkách www.detoxy.cz resp. www.dobreoci.cz, nebo na dalších podstránkách pomocí tlačítka pro vložení zboží do košíku.

Objednávka se provede vložením vybraného zboží do nákupního košíku, vyplněním objednávkového formuláře, výběrem typu dopravy a platební metody a potvrzením objednávky (dále jen „objednávka“).

Předmětem kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky prodávajícím je zboží uvedené v objednávce. Podmínkou pro řádné přijetí objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Součástí tohoto formuláře je i pole "Poznámka", do kterého může kupující vepsat libovolný komentář týkající se objednávky. Komentář v poli Poznámka není součástí objednávky a bude řešen samostatně.

Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem řádného splnění kupní smlouvy a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.detoxy.cz resp. www.dobreoci.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Služby kupující nakupuje odesláním emailu na specifikovanou emailovou adresu, případně telefonickou objednávkou.

5) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata okamžitě po jejím potvrzení kupujícím. Potvrzení objednávky a tím i potvrzení o uzavření kupní smlouvy je kupujícímu zasláno e-mailem, ke kterému je přiložena faktura (účetní doklad) ve formátu PDF. Účetní doklad v tištěné podobě není standardně vystavován. V případě nejasností bude kupující kontaktován prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailu uvedeného v objednávce.

6) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu. Učinit tak může e-mailem s uvedením následujících údajů: jména a příjmení, e-mailové adresy a popisu objednaného zboží či služby.

7) ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Kupující - spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod), má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Podmínky pro vrácení peněz kupujícímu – spotřebiteli:

1. kupující - spotřebitel je povinen odeslat prodávajícímu svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den od převzetí věci;
2. zboží musí být neporušené, v původním obalu;
3. kupující –spotřebitel nesmí pořídit žádné kopie zboží ani částí zboží;
4. zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího);
5. kupujícímu - spotřebiteli budou vráceny peníze za zboží včetně nákladů na dodání; v případě, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;
6. kupující – spotřebitel zašle zboží zpět běžnou balíkovou zásilkou (může balík pojistit) na adresu, která je uvedena ve spodní části faktury (adresa provozovny). Zásilky zaslané prodávajícímu na dobírku nebudou přijaty.

V případě dodržení výše uvedeného postupu vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu bezhotovostně na účet. Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit v případech, které vymezují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

8) ZASLÁNÍ ZBOŽÍ, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím zásilkové služby. Dopravce, způsob dopravy a její cena, ve které je již zahrnuto poštovné a balné, jsou uvedeny v rámci objednávky, před potvrzením o odeslání objednávky ze strany kupujícího. Ceník dopravy je také uveden na webových stránkách v sekci E-shop.

Speciálním typem dopravy pro vybrané produkty, které jsou nabízeny v elektronické podobě („elektronický produkt“) je tzv. download. Při nákupu elektronického produktu obdrží zákazník na svojí e-mailovou adresu elektronický (URL) odkaz, z něhož si může elektronický produkt nahrát do svého počítače. Nahrání provede kliknutím na tento odkaz. Platnost odkazu pro stažení elektronického produktu je 24 hodin. Zákazník je oprávněn využívat pouze takový počet kopií produktu, jaký byl sjednán v kupní smlouvě.

9) PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY ZA ZBOŽÍ

Ceny uvedené na webových stránkách www.detoxy.cz resp. www.dobreoci.cz jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně všech poplatků, které musí spotřebitel zaplatit. Konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Za zboží je možné zaplatit prostřednictvím dobírky (tj. platba v hotovosti při převzetí zboží), předem na bankovní účet, nebo prostřednictvím tzv. online platby - platebním tlačítkem (prostřednictvím platební karty nebo online převodu na účet). Službu "platebního tlačítka" pro online platby zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s., certifikovaná por tuto činnost Českou národní bankou. Jednotlivé typy plateb mohou být zpoplatněny. Cena jednotlivých typů plateb je uvedena při procesu objednávky a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

U zásilek na Slovensko bude cena v Kč přepočítána do EUR dle stanoveného kurzu, který se odvíjí od aktuálního kurzu České národní banky. Aktuální kurz pro daný den je uveden v sekci E-shop.

10) PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY
Ceny za služby uvedené prodávajícím v internetovém obchodě www.detoxy.cz resp. www.dobreoci.cz jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně všech poplatků, které musí spotřebitel zaplatit.

11) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 2 až 14 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. Za případné prodloužení dodací lhůty vzniklé dodáním zboží prodávající neručí. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně kontaktován a prodávající s ním domluví další postup.

12) REKLAMACE A POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Případné reklamace budou vyřízené individuální dohodou mezi kupujícím a prodávajícím a v souladu s platným právním řádem. Podmínky reklamace kupujícím se řídí tímto článkem všeobecných obchodních podmínek, u kupujícího - spotřebitele občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími souvisejícími předpisy, u podnikatele občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími předpisy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží („záruční doba“). Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a tato se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace spotřebitelem, a to až do doby, kdy byl spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruční doba.

Práva z vadného plnění se nevztahují na vady vzniklé:
a) běžným používáním výrobku
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním výrobku

Postup při uplatnění práv z vadného plnění:
1. kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně;
2. zboží kupující zašle jako doporučený balík na adresu prodávajícího; zaslání zboží kupujícím na dobírku nebude prodávajícím akceptováno;
3. do zásilky je třeba uvést důvod reklamace (zejména popis vady věci) a adresu kupujícího;
4. kupující přiloží doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí uvedené lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Po uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (ve smyslu § 2002 občanského zákoníku), má kupující právo
:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké z uvedených práv si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, je kupující oprávněn požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

14) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je zajišťována v souladu s platnou legislativou, detailní informace jsou rozpracovány v samostatném textu ZDE.

15) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Provedením objednávky zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím.

Internetový obchod se zaměřuje na zákazníky v České republice a Slovenské republice. Kupující provedením objednávky souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a prodávajícím budou řídit českým právem a příslušné k řešení případných sporů budou české soudy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. 4. 2019.
Copyright © 2022 Detoxy [Detoxikace a přírodní medicína]    -    Dobreoci.cz Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
CMS - WebCore

Prohlášení: Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány s cílem šíření osvěty o zdravém životním stylu. Autor není lékař ani jiný zdravotní pracovník. Informace
nemají za cíl nahradit doporučení Vašeho lékaře, nejsou určeny k diagnóze ani léčení zdravotních problémů a nemocí ve smyslu zákona.
Máte-li zdravotní problémy, kontaktujte odborný zdravotní personál.

Údaje o společnosti: Mgr. Tomáš Brouček, Milčice 13, 387 16 Kraselov, 155 00 Praha 5, IČ 76403122, DIČ CZ6803150816

x

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

K čemu jsou Cookies dobré

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Něco za něco

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody. Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení prohlížeče. K čemu používám Cookies na webech Dobreoci.cz a Detoxy.cz Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

  • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
  • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
  • ukládání informací v rámci nákupního procesu