Košík

Název Typ Cena Počet Cena celkem
 
Celkem 0.00

Zavřít

Ochrana osobních údajů

Milý klienti a registrovaní uživatelé,

chystáte se zakoupit některý z mých produktů, nebo se zaregistrovat na mých webových stránkách. Je pro mě důležité, abyste byli spokojení a poskytované informace a produkty Vám přinesly užitek a pomoc v tom nejcennějším, co máme, tedy v našem zdraví.

Přečtěte si prosím pozorně další řádky. V našem státě platí zákony a pravidla pro podnikání a já je dodržuji. Nejsem sice příznivcem administrativy, ale formalizace pravidel používání mých stránek a nakupování v mém eshopu chrání Vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem.

Je ale mým přáním, aby k žádné neočekávané situace nenastaly a naše spolupráce vydržela po mnoho budoucích let.

Tomáš Brouček
tomas.broucek@dobreoci.cz
Tel.: (+420) 775 259 574

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě.

Odesláním objednávky, tedy kliknutím na příslušné tlačítko, resp. zadáním svého jména a emailové adresy do registračního formuláře potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy/před registrací sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami (pouze pokud nakupujete) a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.


Ochrana osobních údajů

Identifikace Prodávajícího/provozovatele stránek

www.DobreOci.cz
www.Detoxy.cz

Mgr. Tomáš Brouček
IČ 76403122
DIČ CZ6803150816

Sídlo společnosti: Chalabalova 1596/37, 155 00 Praha 5
Kancelář/korespondenční adresa: OC Maxim - 3. patro, Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice

Ochrana osobních údajů kupujícího, resp. uživatele webových stránek, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679.

Prodávající/prozovatel stránek plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky/registračního formuláře. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením.

Prodávající/provozovatel stránek je správcem Vašich osobních údajů.

Získávání a zpracování osobních údajů

Kupující/uživatel stránek souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

 • jméno, nebo jméno a příjmení,
 • adresa bydliště /sídlo (pouze při objednávce zboží)
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo (pouze při objednávce zboží)

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Vyplněním prodejního/registračního formuláře souhlasí kupující/uživatel stránek se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu (profilu). Nezvolí-li kupující/uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující/uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob uvedených v odstavci Třetí strany nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího/uživatele předávány dalším osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující/uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující/uživatel domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího/uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující/uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující/uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího/uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího/uživatele.

Ukládání cookies na počítač

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody.

Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení svého prohlížeče.

Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu

Možnost odhlášení

Vaše osobní údaje budu využívat k tomu, abych vás mohl informovat o svých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Třetí strany

Prodávající oznamuje tímto kupujícímu/uživateli, že v souladu s ustanovením Zákona o ochraně osobních údajů se při zpracovávání osobních údajů kupujícího/uživatele předpokládá, že osobní údaje kupujícího/uživatele budou v souvislosti s plněním Kupní smlouvy, resp. pro zajištění provozu webových stránek, poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

 • přepravní společnosti
 • provozovateli technického zabezpečení webových stránek (tzv. hosting)
 • technickému (IT) personálu, zajišťujícímu vývoj a správu technického prostředí (hardware a software)

Třetí strany jsou z mé strany vázány diskrétností (písemné smlouvy a závazky), jsou povinny dodržovat stejná ustanovení legislativy a pokud vystupují v roli zpracovatele ve smyslu zákona, jsou vázány příslušnými povinnostmi.

Ve Strakonicích dne 21.11.2017

Prohlášení: Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány s cílem šíření osvěty o zdravém životním stylu. Autor není lékař ani jiný zdravotní pracovník. Informace
nemají za cíl nahradit doporučení Vašeho lékaře, nejsou určeny k diagnóze ani léčení zdravotních problémů a nemocí ve smyslu zákona.
Máte-li zdravotní problémy, kontaktujte odborný zdravotní personál.

Údaje o společnosti: Tomáš Brouček, Chalabalova 1596/37, 155 00 Praha 5, IČ 76403122, DIČ CZ6803150816

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

x

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

K čemu jsou Cookies dobré

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Něco za něco

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody. Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení prohlížeče. K čemu používám Cookies na webech Dobreoci.cz a Detoxy.cz Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu